Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Hungarian
Romanian

Garancia

 

Csere- és Pénz-visszafizetési garancia:

Ha nem jó a méret vagy esetleg nem tetszik élőben a szín, vagy bármi más miatt nem felel meg a termék, amit a Web-áruházunkból rendelt, akkor küldje vissza a terméket 14 munkanapon belül, és akár kicserélheti vagy visszakérheti a vásárlásra fizetett összeget.

Termékgarancia, szavatosság:

A Baba és Gyerekcipő Kft.  az uniós jogszabályok szerint, az általa forgalmazott termékeire 6 hónap teljeskörű és 1,5 év másodlagos szavatosságot vállal. Garancia igény csak a számla felmutatásával érvényesíthető.

A szavatosság érvényesítésének feltételei:

• A javításra visszaküldött termék független szakértői bevizsgálás után, – ha az valóban javítható -, megjavítva küldjük vissza a vásárlónak. Ebben az esetben a vásárló csak a beküldés költségét fizeti.


• A független szakértői bevizsgálás során megállapított, termékhibából adódóan nem javítható termék esetén kicseréljük, vagy visszatérítjük a termék vételárát. Ebben az esetben is a vásárló csak a beküldés költségét fizeti.


• Ha a termék a független szakértői vizsgálat során nem bizonyul termékhibásnak és javíthatatlan, akkor visszaküldjük a vásárlónak. Ebben az esetben a vásárlónak kell vállalnia a beküldés és a visszaküldés költségét is.

A termék elveszti a szavatosságát, ha:

• nem a rendeletetésének megfelelően használták.
• nem szakszerűen ápolt és tisztított.
• rongált állapotú.
• házilag, nem szakszerűen javított.

A hibás terméket minden esetben a vásárlónak saját költségén kell visszajuttatni Web-áruházunk székhelyének címére: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 1-5. sz. mely kötelezettségét a 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény is egyértelműen szabályozza.

Termékek visszaszállítása, a vásárlástól való elállás: A vásárló a honlapon keresztül megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól, a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 4. § és 5. § – ában foglalt rendelkezése szerint.

Vásárlástól való elállási szándékát minden esetben, e-mailben kell jeleznie az: info@babaesgyerekcipo.hu e-mai címen.

A visszaküldéshez megfelelően becsomagolva – a sértetlen cipőt a sértetlen dobozában (a dobozt papírba csomagolva) eredeti számlával, – személyesen, futárszolgálattal vagy postai úton kell eljuttatni a terméket a következő címre: Baba és Gyerekcipő Kft. 4024 Debrecen, Rákóczi u. 1-5.sz.

Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a vásárló által kifizetett összeget (a vásárló által megjelölt bankszámlára). Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli.

A szavatosságra vonatkozó rendelet:
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről.

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján – az igazságügy miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.(de a termék bevizsgálásának az ideje nincs határidőhöz kötve)

5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

6. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.
(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.
(3) A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható.
(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.
(5) A vizsgálat díjtételeit a Főfelügyelőség közleményben teszi közzé.
(6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket (Polgári peres úton érvényesítse) bírósági eljárás keretében érvényesítsék.

7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.